Нови Искър

Сайт на район Нови Искър

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

Допълнителни разпоредби

Чл. 79. Кметът на общината и кметовете на райони упражняват общ надзор по спазването на тази наредба.

Чл. 80. (1)  Лицата по чл. 223, ал. 2 от Закона за устройство на територията съставят констативни актове за нарушения по смисъла на чл. 57а, ал.1 от Закона за устройство на територията и за нарушения по Глава втора и Глава трета. Същите се съобщават на нарушителите по предвидения законов ред.

(2)  В седемдневен срок от връчването на констативния акт по ал. 1, кметът на общината издава заповед за премахване на преместваемия обект, на рекламния, информационния или монументално-декоративен елемент.

.

(3)  Ако в указания в заповедта по ал.2 срок преместваемият обект, рекламния, информационния или монументално-декоративния елемент не бъде премахнат доброволно, същият се премахва принудително от Столична община за сметка на нарушителя.

 

(4) При необходимост принудителното изпълнение на заповедта по ал. 3 се осъществява със съдействието на полицията.

(5) Когато собственикът на преместваемия обект, на рекламния, информационния или монументално-декоративния елемент, поставен в чужд имот, е неизвестен, констативният акт се връчва на собственика на имота. В този случай със заповедта по ал. 2 кметът на общината задължава собственика на имота да го премахне за своя сметка.

(6)  Когато собственикът на преместваемия обект, на рекламния, информационния или монументално-декоративния елемент, поставен върху имот общинска собственост, е неизвестен, констативният акт и заповедта за премахване се поставят на видно място върху обекта в присъствието на двама свидетели и на определените за това места в сградата на общинската администрация.

(7) (отм. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС)

(8) (отм. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС)

(9) За нарушения по тази наредба на виновните лица се съставят актове за установяване на административни нарушения от служители на Столичен инспекторат.

(10) След изтичане на тридневен срок от връчване на акта по ал. 9 кметът на общината издава наказателно постановление, с което налага глоба на физически лица, а на еднолични търговци и юридически лица – имуществена санкция, съобразно тежестта на извършеното нарушение на наредбата, ако нарушителят не подлежи на по-тежко наказание по друг нормативен акт.

Чл. 81. При явно маловажни случаи на нарушаване на тази наредба не се съставя акт за установяване на административно нарушение, а се налагат глоби по реда и в размера предвиден с чл. 39, ал. 1 и ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 82. Нарушения по Част втора на настоящата наредба се констатират от служителите на Столичен инспекторат и на сектор „Реклама” на Столична община.

Чл. 83. Когато констатираните нарушения в осъществяване на рекламната дейност по Част втора представляват нарушения и по Част първа, служителите по чл. 82 уведомяват лицата по чл. 223, ал. 2 от Закона за устройство на територията за нарушението.

Чл. 84. Рекламодател или друг възложител на обществена или политическа кампания, който допусне поставянето на рекламни или агитационни материали в нарушение на тази наредба се наказва с глоба за физически лица в размер от 500 до 5 000 лв., а за еднолични търговци и юридически лица с имуществена санкция в размер от 5 000 до 50 000 лв., съобразно тежестта на извършеното нарушение на наредбата, ако нарушителят не подлежи на по-тежко наказание по друг нормативен акт.

Чл. 85. Който наруши забраната на чл. 61 ал. 3 се наказва с глоба от 100 лева за всеки поставен плакат, афиш, листовка или друг обществено информационен елемент.

Чл. 85а. (1) За поставяне без разрешение за поставяне на преместваем обект или на рекламен елемент се налагат глоби за физически лица и имуществени санкции за юридически лица, както следва:

1. За поставяне на преместваем обект по т. 1 или 2 от Приложение № 1

- глоба от 2 000 до 5 000 лв. за физически лица и имуществена санкция от 20 000 до 50 000 лв. за юридически лица;

2. За поставяне на преместваем обект по т.З, 4, 5, 7 или 8 от Приложение № 1 - глоба от 1 000 до 5 000 лв. за физически лица и имуществена санкция от 2 000 до 50 000 лв. за юридически лица;

3.   За поставяне на преместваем обект по т.6 от Приложение № 1 -глоба от 100 до 5 000 лв. за физически лица и имуществена санкция от 1 000 до 50 000 лв. за юридически лица (за всяка поставена маса);

4.   За поставяне на рекламен елемент с рекламна площ от 12 и повече квадратни метра - глоба от 5 000 лв. за физически лица и имуществена санкция от 50 000 лв. за юридически лица;

5.   За поставяне на рекламен елемент с рекламна площ от 4 до 12 квадратни метра - глоба от 3 000 до 5 000 лв. за физически лица и имуществена санкция от 30 000 до 50 000 лв. за юридически лица;

6.   За поставяне на рекламен елемент с рекламна площ до 4 квадратни метра - глоба от 1 000 до 5 000 лв. за физически лица и имуществена санкция от 10 000 до 50 000 лв, за юридически лица;

7.   За поставяне на фирмен тотем - глоба от 500 до 5 000 лв. за физически лица и имуществена санкция от 5 000 до 50 000 лв. за юридически лица;

8.   За поставяне на фирмена информационно - указателна табела -глоба от 500 до 5 000 лв. за физически лица и имуществена санкция от 5 000 до 50 000 лв. за юридически лица;

9.   За поставяне на фирмени надписи по чл.41, ал.2, т.1 - глоба от 500 до 5 000 лв. за физически лица и имуществена санкция от 1 000 до 50 000 лв. за юридически лица;

10. За поставяне на фирмени надписи по чл. 41, ал. 2, т. 2 - глоба от 1 000 до 5 000 лв. за физически лица и имуществена санкция от 5 000 до 50 000 лв. за юридически лица;

11. За поставяне на временни рекламни елементи - глоба от 300 до 5 000 лв. за физически лица и имуществена санкция от 2 000 до 50 000 лв. за юридически лица (за всеки поставен елемент);

12. За поставяне на покривни ажурни рекламни елементи - глоба от 3 000 до 5 000 лв. за физически лица и имуществена санкция от 30 000 до 50 000 лв. за юридически лица.

(2) За поставяне в отклонение от издаденото разрешение за поставяне на преместваем обект или на рекламен елемент се налагат глоби за физически лица и имуществени санкции за юридически лица, както следва:

1. За поставяне на преместваем обект по т.1 или 2 от Приложение № 1

- глоба от 500 до 5 000 лв. за физически лица и имуществена санкция от 5 000 до 50 000 лв. за юридически лица;

2.За поставяне на преместваем обект по т.З, 4, 5, 7 или 8 от Приложение № 1 - глоба от 500 до 5 000 лв. за физически лица и имуществена санкция от 1 000 до 50 000 лв. за юридически лица;

3.За поставяне на преместваем обект по т. 6 от Приложение № 1 -глоба от 100 до 5 000 лв. за физически лица и имуществена санкция от 500 до 50 000 лв. за юридически лица (за всяка поставена маса);

4.За поставяне на рекламен елемент с рекламна площ от 12 и повече квадратни метра - глоба от 500 до 5 000 лв. за физически лица и имуществена санкция от 5 000 до 50 000 лв. за юридически лица;

5.За поставяне на рекламен елемент с рекламна площ от 4 до 12 квадратни метра - глоба от 1 000 до 3 000 лв. за физически лица и имуществена санкция от 30 000 до 50 000 лв. за юридически лица;

6.За поставяне на рекламен елемент с рекламна площ до 4 квадратни метра - глоба от 300 до 5 000 лв. за физически лица и имуществена санкция от 500 до 50 000 лв. за юридически лица;

7.За поставяне на фирмен тотем - глоба от 100 до 5 000 лв. за физически лица и имуществена санкция от 1 000 до 50 000 лв. за юридически лица;

8.За поставяне на фирмена информационно - указателна табела -глоба от 100 до 5 000 лв. за физически лица и имуществена санкция от 1 000 до 50 000 л в. за юридически лица;

9. За поставяне на фирмени надписи по чл. 41, ал. 2, т. 1 - глоба от 100 до 5 000 лв. за физически лица и имуществена санкция от 500 до 50 000 лв. за юридически лица;

10. За поставяне на фирмени надписи по чл. 41, ал. 2, т. 2 - глоба от 100 до 5 000 лв. за физически лица и имуществена санкция от 1000 до 50 000 лв. за юридически лица;

11.За поставяне на временни рекламни елементи - глоба от 100 до 5 000 лв. за физически лица и имуществена санкция от 1 000 до 50 000 лв. за юридически лица (за всеки поставен елемент);

12. За поставяне на покривни ажурни рекламни елементи - глоба от 1 000 до 5 000 лв. за физически лица и имуществена санкция от 10 000 до 50 000 лв. за юридически лица.

(3) Който, ако е бил длъжен да постави преместваем обект или рекламен елемент по типов проект е поставил обект или елемент, който не отговарят на утвърдения типов проект или ако по време на експлоатацията на поставения обект или елемент по типов проект го е изменил съществено в отклонение от утвърдения типов проект се наказва с глоба от 3 000 до 5 000 лв. за физически лица и имуществена санкция от 10 000 до 50 000 лв. за юридически лица.

(4) Когато несъответствието на преместваемия обект или рекламен елемент с утвърдения типов проект се дължи на отклонения извършени от производителя, производителят се наказва с глоба от 1 000 до 5 000 лв. за физически лица и имуществена санкция от 10 000 до 50 000 лв. за юридически лица.

(5) Когато нарушенията по ал.1, 2 или 3 са извършени в обществени озеленени площи или ако за поставяне на обекта или на елемента са наранени или са премахнати дървета, долната граница на глобите или санкциите се удвояват. В случай, че удвоения долен размер на глобата или санкцията надвиши максимално допустимия горен размер на глобите или санкциите по чл.22, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация се налага глоба от 5 000 лв. за физически лица и имуществена санкция от 50 000 лв. за юридически лица.

(6) Когато нарушителят по ал.2 не приведе в дадения му от административния орган срок преместваемия обект или рекламен елемент в съответствие с, издаденото разрешение за поставяне, то губи правно действие, наемният договор се прекратява по негова вина, а преместваемият обект или рекламен елемент се премахват по реда на чл.80, ал.2 и 3.

(7) Когато нарушителят по ал.З не приведе в дадения му от административния орган срок преместваемия обект или рекламен елемент в съответствие с утвърдения типов проект, издаденото разрешение за поставяне губи правно действие, наемният договор се прекратява по негова вина, а преместваемият обект или рекламен елемент се премахват по реда на чл. 80, ал. 2 и 3.

Чл. 85б. (1) За осъществяване без разрешение на рекламна дейност по чл. 76 се налага глоба от 3 000 до 5 000 лв. за физически лица и имуществена санкция от 30 000 до 50 000 лв. за юридически лица.

(2) За нарушение по чл. 76, ал. 3 на физически лица се налага глоба в размер от 3 000 до 5 000 лв., а на юридическите лица - имуществена санкция от 30 000 до 50 000 лв.

Чл. 86.За други нарушения на тази наредба се налага глоба за физически лица в размер от 100 до 5 000 лв., а за еднолични търговци и юридически лица с имуществена санкция в размер от 1 000 до 50 000 лв., съобразно тежестта на из­вършеното нарушение на наредбата, ако нарушителят не подлежи на по-тежко наказание по друг нормативен акт.

Чл. 86а. Когато едно и също лице в рамките на шест месеца извърши повторно нарушение по тази глава, за повторното нарушение се налага максимално допустимата глоба или имуществена санкция.

Чл. 86б. Когато извършителят на нарушение по тази глава не може да бъде установен, глобите и имуществените санкции се налагат на собственика на земята или на сградата върху които е разположен преместваемият обект или рекламният елемент.

Чл. 87.  За неуредени в тази глава въпроси се прилага Законът за устройство на територията и Законът за административните нарушения и наказания.

 

Вертеринарна клиника Нови Искър

Ветеринарен кабинет
Нови Искър

-  Лечение
-  Профилактика
-  Микрочипиране
-  Подстригване

GSM: 0899 831 916

.
Продължава...

 

В момента има 119 посетителя в сайта

 

Tyxo.bg counter