Нови Искър

Сайт на район Нови Искър

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

Осъществяване на рекламна дейност

Осъществяване на рекламна дейност

Чл. 70. (1) Рекламната дейност по чл. 69. се упражнява чрез следните  рекламни средства:

1. рекламни елементи по смисъла на Раздел първи;2. чрез рекламни превозни средства;3. реклама по строежи;

4. художествени рекламни изображения;

5. чрез провеждане на целеви рекламни мероприятия, провеждани в публичните пространства за широко обществено ползване.

.

(2) Разпоредбите по този раздел намират съответно приложение при използването на фирмени надписи, фирмените информационно-указателни табели и временни информационни елементи по смисъла на Раздел първи.

 

Чл. 71. (1) Рекламната дейност се осъществява при спазване на следните изисквания:

1. да не представлява реклама забранена със закон, както и да не  накърнява общоприетите морални ценности;

2. рекламните послания да не съдържат, под каквато и да е форма, омраза, насилие, расова и етническа или политическа нетърпимост;

3. рекламните послания да не съдържат невярна или подвеждаща информация;

4. да не нарушава правилата за търговия и защита на потребителите;

5. да се използват  форми и носители, отговарящи на нормативните изисквания за ползването им с такова предназначение;

6. рекламните послания да не са с текстове, изписани само на чужд език;

 

7. рекламните послания да не накърняват правата и доброто име на физически или юридически лица, както и да не представлява реклама на стоки или услуги посредством твърдения за недостатъци на други стоки и услуги.

(2) Всеки собственик или ползвател на рекламен елемент е длъжен да отбележи на видно място върху обекта името/фирмата, адрес и телефон за контакт.

Чл. 72. (отм. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС)

Чл. 73. За извършване на рекламна дейност чрез рекламни елементи е необходимо последните да са поставени по реда на Раздел Първи от настоящата Наредба.

Чл. 74. (1)Извършването на рекламна дейност по подвижния състав на градския тран­спорт автобуси, тролейбуси, трамвайни и подземни мотриси, реклама със специализирани рекламни автомобили или автомобили, оборудвани със съоръжения за носене на реклама, реклама от въздуха с помощта на летателни апарати, вкл. рекламни балони, се допуска въз основа на разрешение от кмета на Столичната община или упълномощено от него лице

(2) Престоят и паркирането на специализираните рекламни автомобили и такива, оборудвани със съоръжения за носене на реклама, се подчинява на общия режим. Не се разрешава престоя и паркирането да възпрепятства визуалното възприемане на други рекламни елементи или да затруднява подхода към търговски или друг обществен обект, както и да не препятства по никакъв начин движението на масовия градски транспорт. Не се разрешава поставянето на автомобили и други предмети по тротоарите с рекламиране на дейност, услуги или стоки на находящи се в близост обекти.

(3) Изключение от забраните по ал. 4 се допуска само при провеждане на мероприятия по Закона за събранията, митингите и манифестациите и други обществени събития – с разрешение на кмета на Столична община.

(4) Не се допуска при осъществяването на рекламна дейност със средствата по ал. 1 да се използват светлинни и/или звукови сигнали, както и да се излъчват рекламни послания чрез звук.

(5)   Рекламна дейност по подвижния състав на градския транспорт – автобуси, тролейбуси, трамвайни и подземни мотриси се извършва въз основа на разрешение от кмета на Столичната община или упълномощено от него лице.

Чл. 75. (1) Рекламна дейност върху строежи е разполагането на всякакви носители на реклама извън табелите на строителните обекти, изискуеми по чл. 157, ал. 5 от ЗУТ. На един строеж може да се поставя една табела, с площ не по-голяма от 0,70 м2.

(2)  Всички останали площи по оградата, покритията на скелето или по самия строеж, както и елементи или табели върху поземления имот, в който се извършва строителството, които се ползват за отправяне на рекламни послания на възложителя, строителя, проектанта, консултанта и/или на други лица, представляват осъществяване на рекламна дейност. Местата и средствата за осъществяване на тази дейност се определят от органа издал разрешението за строеж и представляват част от проектната документация на обекта.

(3)  Не се разрешава лепенето на афиши, плакати и други обяви по оградите на строителните обекти.

Чл. 76. (1)  При саниране на фасадите на съществуващи сгради се разрешава със заповед на главния архитект на общината да се извършва рекламна дейност върху площта на покритията на скелето за срока на строително-ремонтните и възстановителни работи, но за не повече от дванадесет месеца.

(2) (отм. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС)

(3) (изм. с Решение № 11453/06.10.2009 г. на ВАС, ІІ-ро отделение; изм. с Решение № 612 по Протокол № 76 от 04.11.2010) Когато при изтичане на срока по предходните алинеи се установи, че заявеното саниране не е осъществено,  извършителят се наказва по реда на Глава девета.

Чл. 77. (1) Кампанийната (акционна) реклама представлява организиране на представяне на стоки и/или търговска дейност чрез ревюта, хепънинги, промоции, раздаване на рекламни листовки, брошури, мостри и др.

(2)  Кампанийна (акционна) реклама в публичните пространства за широко обществено ползване се разрешава със заповед на кмета на съответния район за срок до един месец. С разрешението се определят местата и начина на извършване на дейността.

(3)  Осъществяването на рекламна дейност чрез кампанийна реклама не може да нарушава обществения ред и спокойствието на гражданите, както и да се провежда в часовете между 22.00 ч. и 08.00 ч.

Чл. 78. (1) Художествените рекламни изображения представляват рисувани рекламни послания върху непокрити калканни стени на сгради или върху други естествени или изкуствени обекти.

(2) Художествените рекламни изображения не могат да се поставят върху фасади на сгради, в обхвата на улици, обществени паркинги и пътни платна.

(3) (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС) Художествени рекламни изображения се поставят с разрешение на главния архитект на общината за І-ва, ІІ-ра, ІІІ-та, ІV-та и V-та зона, а в VІ-та – от главния архитект на съответния район.

(4)   (отм. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС)

Чл. 78а. (1) Рекламна дейност, извършвана чрез прожекционни апарати върху сгради и други естествени или изкуствени обекти, се допуска с разрешение на кмета на Столичната община или упълномощено от него лице.

(2)Не се разрешава прожекционните апарати да се разполагат върху общински имоти.

(3)Не се разрешава извършване на рекламна дейност чрез средствата по ал. 1:

1.Върху жилищни сгради;

2.В непосредствена близост до жилищни сгради;

3.Без съгласие на собственика на сградата или обекта, върху който се прожектират рекламните послания;

4.Върху обекти разположени в терени на зелената система;

5.По начин, който да застрашава безопасността на движение.

 

База за Годишни Технически Прегледи
кв. Кумарица , ул. Светлина 10А тел: 0888 76 76 77

В базата се извършват периодични прегледи за техническа годност на превозните средства - леки и лекотоварни автомобили..

Продължава...

 

В момента има 111 посетителя в сайта

 

Tyxo.bg counter