Нови Искър

Сайт на район Нови Искър

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

Елементи на градското обзавеждане

Раздел V.

Елементи на градското обзавеждане

Чл. 21. (1) Елементи на градското обзавеждане по смисъла на тази наредба са дизайнерски продукти, въведени в серийно производство, предназначени за конкретна некомерсиална функция.

(2) Класификацията на елементите на градско обзавеждане, обединени в системи по функционален признак, се определя съгласно Приложение № 10.

.

(3) Елементи на градското обзавеждане се допускат във всички зони без ограничения, в зависимост от конкретните потребности.

(4) Разрешение за поставяне за елементи на градското обзавеждане се издава само в обществени и/или общодостъпни пространства въз основа на схема за поставяне, изработени по реда,
предвиден за преместваеми обекти или на скица с указан начин на поставяне.

(5) Разрешението за поставяне по ал. 4 може да бъде и за група елементи на градското обзавеждане.

(6) (Предишна ал. 3, изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на Столичния общински съвет)За издаване на разрешението за поставяне по ал. 4 не се събират такси.

(7) Елементите на градското обзавеждане не могат да служат за осъществяване на рекламна дейност по смисъла на тази наредба с изключение на посочените в тази наредба случаи."

Чл. 22. (1) Спирките на масовия градски транспорт са елементи на градското обзавеждане, разположени в определен териториален обхват и могат да съдържат обозначителни знаци, табла, спирконавеси и други съпътстващите ги обекти и елементи, съгласно Приложение № 10. Спирките на масовия градски транспорт са общинска собственост.

(2) Разрешението за поставяне на елементи и обекти в обхвата на спирките на масовия градски транспорт е едно за всички обекти и елементи в обхвата на спирката на масовия градски транспорт.

(3 Схемите за поставяне на спирки на масовия градски транспорт се изработват въз основа на схемата на спирките на масовия градски транспорт на Столична община.

(4) Обектите и елементите в обхвата на спирките на масовия градски транспорт се предоставят на трети лица за осъществяване на търговска или рекламна дейност по реда на Закона за общинската собственост и подзаконовите нормативни актове по приложението му.

 

 

Селскостопанска аптека "Агрозащита 505" Нови Искър
Фитофармацевтични препарати, сортови семена, течни и листни торове, амониева селитра,

.
Продължава...

 

В момента има 96 посетителя в сайта

 

Tyxo.bg counter