Нови Искър

Сайт на район Нови Искър

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

Изисквания към преместваемите обекти

Раздел ІІ.

Чл. 9. (отменени ал. 1, 2 и 3 с влязло в сила Решение № 1261 от 18.03.2011 по админ. дело № 5843/2010 на АС СГ)

(1) (отменена с влязло в сила Решение № 1261 от 18.03.2011 по админ. дело № 5843/2010 на АС СГ)

Преместваемите обекти трябва:

1. да отговарят на нормите за безопасност;
2. да се поддържат в добро състояние;
3. да не нарушават условията на обитаване;

.

4. да не затрудняват достъпността и проходимостта на градската среда;
5. да не са поставени в нарушение на настоящата наредба и на действащото законодателство;
6. да не застрашават безопасността на движение по улиците;
7. да не са поставени върху съоръжения на инженерната инфраструктура или сервитутната им зона, съгласно съответната наредба на МРРБ;
8. да не препятстват нормалното ползване на съседни сгради, преместваеми обекти и рекламни елементи;
9. да съответстват на приетите прототипи, когато са по типови проекти.
10. да не са поставени върху части от входове на жилищни и обществени сгради или в непосредствена близост до тях, както и в подколонни пространства;
11. да не служат за експониране на стоки от всякакъв характер извън обема наобекта или не по определения с проектната документация начин;
12. да не ограничават правилата за достъпност на средата, определени с Наредба № 6 от 26.11.2003 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии на министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието и горите, министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването;
13. да са със защитни средства (решетки, мрежи и др.), които да са с естетичен вид в съответствие с одобрените прототипи или с одобрената проектна документация."

(2) В поземлени имоти с приложен застроителен план не се допуска поставяне на преместваеми обекти, с изключение на елементи на градското обзавеждане.

(3) Не се допуска поставяне на открити щандове, апарати, грилове, хладилни и др. витрини, както и на маси за сергийна търговия извън границите на определените пазари, с изключение на преместваеми обекти с кратковременен характер във връзка с честване на официални национални празници, за срок не по-дълъг от 14 дни.

(4) Всеки собственик или ползвател на преместваем обект е длъжен да отбележи на видно място върху обекта името, адреса и телефона си, номера и датата на издаденото разрешение за поставяне, както и общински идентификационен номер за разположените обекти върху недвижими имоти-общинска собственост.

 

 

База за Годишни Технически Прегледи
кв. Кумарица , ул. Светлина 10А тел: 0888 76 76 77

В базата се извършват периодични прегледи за техническа годност на превозните средства - леки и лекотоварни автомобили..

Продължава...

 

В момента има 38 посетителя в сайта

 

Tyxo.bg counter