Нови Искър

Сайт на район Нови Искър

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

Фирмени информационно-указателни табели. Фирмени тотеми

Раздел ІІ.

Фирмени  информационно-указателни табели. Фирмени тотеми

Чл. 46. (1) Фирмените информационно-указателни табели обозначават определени обекти или дейности или упътват към местоположението им. Фирмената информационно-указателна табела може да съдържа само наименование (лого) на фирмата, адрес, указателна стрелка и обозначение за разстояние в цифри. Фирмената информационно-указателна табела не може да служи за излъчване на рекламни послания.

.

(2) Не се допуска разполагането на фирмени информационно-указателни табели в І-ва и П-ра зона, както и в ІV-та зона в рамката на главните входно-изходни магистрали на София (бул. "Цариградско шосе", бул. "Ботевградско шосе", бул. "Европа", бул. "Цар Борис III"), ограничени от ІV-ти градски ринг към центъра.

 

Чл. 47. (1) Всяко юридическо или физическо лице има право да разположи върху имоти общинска собственост до шест броя фирмени информационно-указателни табели, свързани с един негов обект или дейност.

(2)         На една улица (булевард) могат да се поставят не повече от две фирмени информационно-указателни табели за един обект или дейност - по една за вся­ка посока на движението.

(3)         Върху стълбовете за улично осветление могат да се поставят само фирмени информационно-указателни табели по типов проект, утвърден със заповед на главния архитект на Столична община.

(4)         Не се разрешава поставяне на фирмени информационно-указателни табели върху дървета и стълбове на електро-преносната и електроразпределителната мрежи.

(5)         За разполагане на фирмени информационно-указателни табели върху стълбове, собственост на „Столичен електротранспорт" ЕАД, договорите се сключ­ват с ръководителя на дружеството при спазване на изискванията на настояща­та наредба."

Чл. 48. (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС) Фирмените информационно-указателни табели се поставят с разрешение на кмета на Столичната община или упълномощено от него лице въз основа на типови проекти, одобрени от главния архитект на Столична община за срок не по-дълъг от една година.

Чл. 49. (отм. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС)

Чл. 50. (1) Фирмена информационно-указателна табела може да се поставя върху общински имоти и сгради, за да обозначи факта на изграждане и/или поддържане на общински публични озеленени площи, инфраструктура или сгради от трети лица безвъзмездно в полза на общината въз основа на договор.

(2) Площта на фирмената информационно-указателна табела по ал. 1 не може да надвишава 1,00 м2.

(3) За един обект по ал. 1 може да се поставя една фирмена информационно-указателна табела.

(4) Фирмената информационно-указателна табела по ал. 1 не може да служи за излъчване на рекламни послания или да съдържа повече информация от указаната в ал. 1.

(5) Не се допуска върху изграденото, поставените обекти и елементи въз основа на договора по ал. 1 да се поставят обозначителни знаци и други рекламни послания.

Чл. 51. (1)  Фирменият тотем представлява индивидуален рекламен монументално-декоративен елемент, обозначаващ местонахождението на обект.

(2)  Фирменият тотем може се постави само в непосредствена близост до обозначения обект-в границите на урегулирания поземлен имот, в който се намира.

(3) Поставянето на фирмен тотем може да бъде предвидено с инвестиционния проект за изграждане на обекта и да се допусне с общото разрешение за строеж, както и по отделни индивидуални проекти и разрешение за поставяне.

(4)  Разрешението за поставяне на фирмен тотем се издава от главния архитект на компетентен да одобри инвестиционния проект и да издаде разрешение за строеж за обекта, чието местоположение се обозначава с тотема.

(5) Не се допуска разполагането на фирмени тотеми в І-ва и П-ра зона."

(6) За един обект може да се поставя само един фирмен тотем.

Последно променен на Четвъртък, 17 Май 2012 20:38  

Вертеринарна клиника Нови Искър

Ветеринарен кабинет
Нови Искър

-  Лечение
-  Профилактика
-  Микрочипиране
-  Подстригване

GSM: 0899 831 916

.
Продължава...

 

В момента има 70 посетителя в сайта

 

Tyxo.bg counter