Нови Искър

Сайт на район Нови Искър

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

Поставяне на преместваеми обекти

Раздел ІV.

Поставяне на преместваеми обекти

Чл. 17. (1) Поставяне на преместваеми обекти се извършва въз основа на разрешение за поставяне.

(2) (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на СОС) Искането за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти се отправя до главния архитект на Столична община в І-ва, П-ра, Ш-та, ІV-та и V-та, а в VІ-та зона - до главния архитект на съответния район.

.

(3) Искане за разрешение за поставяне може да се отправя от:

1. собственика на имота;

2. лице с писмен договор със собственика на имота или с изрично писмено съгласие от собственика на имота, с нотариално заверен подпис.

 

3. един от съсобствениците на имота с изричното писмено съгласие на останалите съсобственици на имота, с нотариално заверени подписи

(4) Когато имотът е държавна или общинска собственост договорът по ал. 3, т. 2 и т. 3 се сключва по реда на Закона за държавната собственост, съответно по реда на Закона за общинската собственост и подзаконовите нормативни актове по приложението им въз основа на одобрена схема за поставяне или на скица с указан начин на поставяне.

Чл. 18. Разрешение за поставяне на преместваеми обекти в І-ва, П-ра, Ш-та, ІV-та и V-та зона се издава от главния архитект на общината, а в VІ-та зона - от главния архитект на съответния район.

Чл. 19. (1) За издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект по индивидуални проекти се представят следните документи:

1. заявление-образец;

2. проектна документация и/или сертификати за безопасност на конструкцията;

3. документ за собственост, договор със собственика на имота и/или съгласие от съсобствениците имота с нотариално заверени подписи;

4. съгласуване със специализираните контролни и съгласувателни органи в зависимост от вида, местоположението и предназначението на преместваемия обект.

(2) Проектната документация съдържа:

1. архитектурна част;

2. дизайнерска част;

3. инженерна част;

(3) Обемът и съдържанието на проектната документация са описани в Приложение № 4 към наредбата.

(4) Когато искането е за поставяне на преместваем обект с типови проекти и приет прототип се изисква само проектна документация относно временните външни връзки на обекта.

(5) Проектната документация се подписва от лица с проектантска правоспособност.

1. Чл. 20. (1) Разрешение за поставяне на преместваеми обекти се издава за срока на договора, съгласието или споразумението със собственика на имота, но за не повече от пет години;

(2) В случай на предсрочно прекратяване на договора или споразумението по ал. 1, срокът на разрешението за поставяне се счита автоматично за изтекъл и обектите се премахват по реда на ал. 3.

(3) В случай на удължаване срока на договорите или споразуменията за преместваеми обекти върху имоти, които не са държавна или общинска собственост автоматично се удължава и срока на издаденото разрешение за поставяне, но за не повече от максимално допустимия срок по ал. 1.

(4) Собственикът на преместваемият обект е длъжен за своя сметка да го премахне в седемдневен срок от датата на изтичане на срока на разрешението за поставяне.

 

Последно променен на Четвъртък, 17 Май 2012 20:55  

Вертеринарна клиника Нови Искър

Ветеринарен кабинет
Нови Искър

-  Лечение
-  Профилактика
-  Микрочипиране
-  Подстригване

GSM: 0899 831 916

.
Продължава...

 

В момента има 67 посетителя в сайта

 

Tyxo.bg counter