Нови Искър

Сайт на район Нови Искър

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

Схеми за поставяне на преместваеми обекти

Раздел ІІІ.

Схеми за поставяне на преместваеми обекти

Чл. 10. (1) Разрешение за поставяне на преместваеми обекти върху държавни и общински имоти се издава въз основа на схема за поставяне.

(2) Схемите за поставяне се одобряват от главния архитект на Столична община след решение на Общинския експертен съвет по устройство на територията. Схемите за поставяне в V-та зона се одобряват по реда на чл. 62, ал. 9 от Закона за устройство на територията.

.

(3) При обсъждането на схемите за поставяне в работата на Общинския експертен съвет по устройство на територията, съответно Районния експертен съвет по устройство на територията участват представители на браншовите организации и сдружения с нестопанска цел, чиито членове извършват търговска дейност чрез преместваеми обекти.

(4) За държавните имоти схемата за поставяне се одобрява след съгласуване със съответната централна администрация, която стопанисва имота, а в останалите случаи – с областния управител.

(5) Със схемите за поставяне се определя пространственото разположение на преместваемите обекти, техният вид, размер и функция.

(6) При предвиждане на разполагане на павилиони в група не се допуска дублиране на функции.

Чл. 11. (1) Разрешение за поставяне на преместваеми обекти върху имоти, които не са собственост на държавата или на общината, се издава въз основа на скица с указан начин на поставяне на преместваемия обект.

(2) Скицата с указан начин на поставяне определя пространственото разположение на преместваемия обект в поземления имот и неговия вид, размер и функция.

(3) Отстоянията на обектите от сгради и от регулационни и имотни граници се определят със скицата по ал. 1 съобразно правилата за строежи по Закона за устройство на територията и Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

(4) Скицата с указан начин на поставяне по ал. 1 се издава от главния архитект на общината, когато имотът се намира в І-ва, ІІ-ра, ІІІ-та и ІV-та зона, а в VI-та зона– от главния архитект на съответния район.

Чл. 12. (1) Схемите за поставяне на преместваеми обекти върху имоти общинска собственост са столични и районни.

(2) Столични схеми за поставяне на преместваеми обекти са схемите за:

1. (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на СОС) преместваеми обекти в І-ва, ІІ-ра, ІІІ-та и IV-та и V-та зона;

2. (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на СОС, предишна т. 3) за веригите павилиони, разположени на територията на повече от 3 района (тото пунктове, павилиони за вестници и др. подобни).

(3) Районните схеми за поставяне на преместваеми обекти са схемите за:

1. преместваеми обекти в VІ-та зона.

2. преместваеми обекти в малките населени места, по смисъла на § 5, т. 7 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията.

Чл. 13. (1) Изготвянето на схеми за поставяне по чл. 12, ал. 2 се извършва служебно от служители на Дирекция „Архитектура и градоустройство” или се възлага на правоспособни лица от главния архитект на общината.

(2) Изготвянето на схеми за поставяне по чл. 12, ал. 3 се извършва служебно от служители на съответния район или се възлага на правоспособни лица от кмета на района.

(3) За изготвяне на схемите по предходните алинеи се предоставят изходни материали от Направление "Архитектура и градоустройство" и предложения от браншовите организации и сдружения с нестопанска цел, чиито членове извършват търговска дейност чрез преместваеми обекти.

(4) Проектите на схеми за поставяне по ал. 1 и ал. 2 се обсъждат преди внасянето им в Общинския експертен съвет по устройство на територията, съответно в Районния експертен съвет по устройство на територията от проектанта на схемата и представители на браншовите организации и сдружения с нестопанска цел, чиито членове извършват търговска дейност чрез преместваеми обекти."

(5) (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на СОС, предишна ал. 3) Схемите по предходните алинеи се съгласуват в зависимост от своя обхват и предназначение с дружествата доставчици на вода и енергия, държавните контролни и съгласувателни институции, както и съответни структурни звена на Столична община.

(6) (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на СОС, предишна ал. 4) Схемите за поставяне на преместваеми обекти в паркове и градини се одобряват по реда на чл. 62, ал. 9 от ЗУТ.

(7) Изменения в схемите за поставяне се правят по реда на създаването им.

Чл. 14. (1) За територията на Столична община се въвеждат зони със забранителни, ограничителни и разрешителни режими, в зависимост от спецификата на градската среда, подробно описани в Приложение № 3 и представени графично - в Приложения № 7 и № 8.

(2) В 1-ва зона не се допуска разполагането на преместваеми обекти, с изключение на тези с кратковременен характер, свързани с честване на официални национални празници, културни и спортни прояви, за срок не по-дълъг от 7 дни.

(3) Във II-ра зона не се допуска разполагането на:

1. модулни павилиони по типов проект с площ над 6 м2;

2. мобилни търговски съоръжения;

3. атракционни съоръжения.

(4) В II-та зона не се допуска разполагане на преместваеми обекти с площ над 9 м2.

(5) В ІV-та зона не се допускат сезонни, акционни и атракционни преместваеми обекти в рамката на Главните входно-изходни магистрали (бул. "Цариградско шосе", бул. "Ботевградско шосе", бул. "Европа", бул. "Цар Борис III"), ограничени от ІV-ти градски ринг към центъра на града.

(6) В V-та зона се допуска поставянето на преместваеми обекти само въз основа на схема одобрена по реда на чл. 62, ал. 9 от Закона за устройство на територията и съобразена с ограниченията на чл. 62, ал. 7 от Закона за устройство на територията, чл. 12, т. 3 и т. 4 от Закона за устройството и застрояването на Столична община.

(7) В VІ-та зона се допуска разполагане на всички видове преместваеми обекти, съобразени с изискванията на тази наредба."

Чл. 15. (1) Схемите за поставяне на преместваеми обекти се изработват върху кадастрална основа или приложен регулационен план, с наличните данни от надземната и подземна инфраструктура.

(2) Схемите за поставяне се изработват върху магнитен носител и се разпечатват в подходящ мащаб, както следва:

1. обща – показваща местоположението и вида на преместваемите обекти (единично или в група);

2. подробни – показващи функциите, точните размери на отделните преместваеми обекти и отстоянията към ограничители в публичните градски пространства.

(3) Схемите за поставяне на преместваеми обекти се придружават от таблица с данни за обекта, съгласно Приложение № 2.

Чл. 16. Всички схеми за поставяне на преместваеми обекти са публични и се съхраняват на достъпно за гражданите място в столичната общинска администрация и се публикуват в сайта на Столична община.

Последно променен на Четвъртък, 17 Май 2012 20:45  

Вертеринарна клиника Нови Искър

Ветеринарен кабинет
Нови Искър

-  Лечение
-  Профилактика
-  Микрочипиране
-  Подстригване

GSM: 0899 831 916

.
Продължава...

 

В момента има 94 посетителя в сайта

 

Tyxo.bg counter