СО РАЙОН -„Нови Искър”

Регистър на подадените декларации по чл.12, т.2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси